ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) platnost od 25.5.2018

Společnost BLUE REALITY, s.r.o., jako správce osobních údajů, Vás jako klienta informují o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Realitní kancelář BLUE REALITY, s.r.o. zpracovává o svých klientech následující informace:
Identifikační údaje – zejména jméno a příjmení, titul, rodní číslo nebo datum narození, trvalé bydliště, stav, číslo OP, zaměstnavatele
Kontaktní údaje – e-mail a telefonní číslo

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Údaje, které nám poskytujete, používáme:
Jméno a příjmení, email a telefonní číslo – pro účely komunikace mezi klientem a makléřem, resp. kontaktování v rámci obchodního styku a zpětný kontakt včetně vyhodnocení úspěšnosti služby (zpětná vazba)
Jméno a příjmení, trvalé bydliště, r.č. nebo datum narození a stav, zaměstnavatel – jako identifikační údaje a jsou zpracovávány za účelem uzavírání zprostředkovatelských smluv, protokolů o prohlídce, žádosti o ubytování/podnájem a rezervačních smluv
Jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo – jako podklad pro přípravu smluvní dokumentace (Kupní smlouva, Návrh na vklad)
Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu také využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. aktuální nabídky nemovitostí, které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ PODLE ČL. 6 GDPR

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě
– zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (klient), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. Zprostředkovatelská smlouva, Rezervační smlouva, Kupní smlouva, Smlouva o ubytování/ podnájmu, atd.)
– pracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce (např. Zákon č. 253/2008 Sb.)
– zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce

KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My.
Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
– spolupracujícím realitním makléřům
– externí advokátní kanceláři
– spolupracujícím hypotečním poradcům
– externí účetní
– zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery
– daňovému poradci a kontrolním orgánům
Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetí země

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, tj. po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo také k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) zpracování je
protiprávní, (c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (d) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete písemně na adresu RK BLUE REALITY, s.r.o. nebo na e-mailem: info@realityblue.cz
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Osobní údaje osob mladších 18 let nezpracováváme.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit nebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mailové adrese: info@realityblue.cz